Izjava zavarovalnega zastopnika

v skladu s 545. členom Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-1 (Uradni list RS, št. 93/2015)

  1. Zavarovalni zastopnik Igor Mujdrica s tem dokumentom zavarovalca pisno seznanja z naslednjimi podatki

A. da ima dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja na podlagi 561. člena ZZavar-1, št. 40110-70/2017-4,  z dne 21.03.2017, ki je vpisano v Register zavarovalnih zastopnikov in ga vodi Agencija za zavarovalni nadzor.

B. da opravlja posle zavarovalnega zastopanja na podlagi pogodbenega razmerja z I-ZAVAROVANJE, zavarovalno zastopanje, d.o.o, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, ki ima z zavarovalnicami sklenjeno Pogodbo o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja.

C. da kot zastopnik sklepa pogodbe za naslednje zavarovalnice (naziv in sedež vseh zavarovalnic, za katere deluje): GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana; Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor; Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana; Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, Dimičeva 16, 1000 Ljubljana; WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana; Grawe zavarovalnica d.d. Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor.

D. Za naštete zavarovalnice zastopnik NI izključno zavezan.

E. deluje kot zavarovalni zastopnik pri prodaji zavarovalnih produktov zavarovalnic, navedenih v C točki tega obvestila, pri čemer ne zagotavlja svetovanja z izdajo osebnega priporočila glede zavarovalnega produkta, ki ga prodaja (3. točka 2. odstavka 545. člena ZZavar-1) ter prav tako ne daje nasvetov za sklenitev pogodbe na podlagi 4. odstavka 545. člena ZZavar-1, ki vključujejo analizo na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na tržišču.

F. Zavarovalni zastopnik za svoje storitve prejema plačilo v obliki provizije, ki je že zajeto v premiji in ga plača zavarovalnica. Zavarovalni zastopnik lahko za svoje storitve od zavarovalnice prejme tudi plačilo v obliki drugega plačila ali ekonomske koristi, ki je že zajeto v premiji.

G. da v primeru spletne prodaje zavarovalnih produktov sklepanje zavarovalnih pogodb poteka brez fizične prisotnosti zavarovalnega zastopnika.

H. Zavarovalni zastopnik oz. Zavarovalno zastopniška družba v nobeni od naštetih zavarovalnic nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu. Prav tako zgoraj omenjena zavarovalnica oz. od nje odvisna družba nima nikakršnega neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu Zavarovalno zastopniške družbe, v kateri je Zavarovalni zastopnik zaposlen oz. je z njo v drugem pravnem razmerju.

I. Zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec se lahko pritoži zoper ravnanje zavarovalnice v skladu z internim aktom zavarovalnice, ki ureja pravila pritožbenega postopka tako, da o tem zavarovalnico obvesti v pisni obliki oziroma v obliki, kot jo določa interni akt, ki ureja pravila pritožbenega postopka posamezne zavarovalnice. Zavarovalnica obravnava pritožbo v skladu z internim pritožbenim postopkom zavarovalnice. Interni akti zavarovalnic, ki urejajo pravila pritožbenega postopka, so dostopni na spletni strani zavarovalnic:

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v notranjem pritožbenem postopku zavarovalnice ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe, ima stranka možnost vložiti pritožbo na Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana ali vložiti tožbo pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču, ali pa s pobudo začeti mediacijski postopek pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zavarovalnice, navedene v 4) točki tega obvestila, priznavajo kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov po postopku in na način, ki ga določa Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih (kontaktni podatki v zadevah potrošniških sporov: e-naslov irps@zav-združenje.si , telefonska številka 00386 1 3009381, spletna stran www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov ).

J. Organ nadzora nad delovanjem zavarovalnic v Republiki Sloveniji je Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, http://www.a-zn.si

K. Poročilo o solventnosti in finančnem položaju navedenih zavarovalnic je dostopno na spletnih straneh:

Spodaj podpisani zavarovalec: za

potrjujem, da so mi bile po določilu 545. člena ZZavar-1, v zvezi z določbami 521.-528. člena ZZavar-1, s strani Zavarovalnega zastopnika razkrite vse pravne in ekonomske povezave s posamezno zavarovalnico.  Prav tako sem iz strani Zavarovalnega zastopnika prejel ustrezna pojasnila glede želenih zavarovalniških produktov, izbrani produkti pa v celoti izpolnjujejo moje potrebe in zahteve. Zavarovalni zastopnik me je ustrezno in razumljivo seznanil z vsebino zavarovalnih produktov, vsebino zavarovalne ponudbe ter vsebino pripadajočih Splošnih pogojev. Zavarovalno pogodbo urejajo določila Obligacijskega zakonika in Zakona o zavarovalništvu.

 

IZJAVA ZAVAROVALCA

Potrjujem, da so mi bili pred predstavitvijo zavarovalnega produkta izročeni naslednji dokumenti: dokument z informacijami o zavarovalnem produktu in splošni pogoji.
Hkrati s podpisom potrjujem, da je zastopnik, na podlagi informacij podanih z moje strani, opredelil moje zahteve in potrebe ter mi z objektivnimi informacijami o zavarovalnem produktu na razumljiv način omogočil, da sprejmem odločitev glede sklenitve zavarovalne pogodbe.

Kraj in datum: Ljubljana, 04.06.2023

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Podpisnik: Igor Mujdrica
Datum podpisa: 28.02.2023


Podpisni certifikat
Naziv dokumenta: Izjava zavarovalnega zastopnika
lock iconID dokumenta: 8fe98bd7ade361bcd7d2d3a8cc32e3a52b72a4e9
Časovni žig Revizija
03.12.2022 09:36 CESTIzjava zavarovalnega zastopnika naložen s strani Igor Mujdrica - obvestila@i-zavarovanje.com IP 89.212.35.188