Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Država nam v primeru, da izpolnjujemo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, zagotavlja razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V nasprotnem primeru si moramo dodatno zdravstveno zavarovanje urediti sami pri izbrani zavarovalnici.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezna zdravstvena zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene le oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačila.

Kdaj je potrebno skleniti zavarovanje?

  • ob izgubi statusa dijaka ali študenta (tudi v času pavziranja) oz.
  • najkasneje ob dopolnjenem 26. letu starosti.

Zakon določa, da se posamezniku, ki se ne vključi v zavarovanje v roku enega leta od dne, ko postane zavezanec za doplačila, z vsakim polnim nezavarovanim letom, premija poviša za 3 odstotke. Enako velja za vse, ki bodo prekinili zavarovanje in nato ponovno vstopili v zavarovanje po več kot letu dni. Za izračun števila polnih nezavarovanih let se upoštevajo vsi dnevi po 1. 1. 2006. Skupno povišanje je lahko največ v višini 80 %.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se sklene za najmanj eno leto, izjemoma za krajše obdobje za osebe, katerih status zavarovane osebe v zdravstvenem zavarovanju je časovno omejen. Zavarovalec oziroma zavarovanec lahko odpove pogodbo po poteku enega leta. Odpovedni rok je tri mesece.

Čakalna doba

Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec plačuje premijo, a nima zavarovalnega kritja. To pomeni, da mora zavarovanec prve tri mesece od sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sam kriti vse stroške doplačil zdravstvenih storitev.

To velja le:

  • za vse osebe, ki niso sklenili zavarovanja v roku enega meseca od dneva, ko postanejo zavezanci za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To so običajno študentje ali dijaki, ki jim preteče status in ne sklenejo zavarovanja pravočasno;
  • za vse osebe, ki bi odpovedale dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje in novega zavarovanja ne bi sklenile v roku enega meseca.

Študentje oz. dijaki morajo v roku enega meseca po preteku statusa skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sicer tudi zanje velja trimesečna čakalna doba!