Avtomobilsko zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je osnovno zavarovanje, ki ga po Zakonu o obveznih zavarovanjih mora imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije škodo, ki jo zavarovanec povzroči s svojim ravnanjem v prometu drugim osebam. Zavarovanje krije materialno škodo (škodo na drugih vozilih, zgradbah, ipd.) in nematerialno škodo (poškodovanje oseb). Kritje velja tudi v tujini, vendar si je potrebno priskrbeti zeleno karto – mednarodno veljavno potrdilo o zavarovanju.

Osnovno zavarovanje krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem v prometu, ne daje pa pravice do odškodnine za lastne poškodbe. Zato je priporočjivo, da se osnovno zavarovanje nadgradi z dodatnim zavarovanjem zaradi telesnih poškodb – zavarovanjem AO-plus.

Avtomobilsko kasko zavarovanje krije večino škode, do katere neodvisno od voznikove volje, na vozilu nastane med vožnjo ali v mirovanju.

Polno kasko zavarovanje

Polno kasko zavarovanje krije naslednja tveganja:

 • prometne nezgode,
 • padca ali udarca kakega predmeta,
 • požar,
 • nenadno zunanje toplotno delovanje ali kemično delovanje,
 • direkten udar strele,
 • eksplozija, razen jedrska eksplozija,
 • vihar,
 • toča,
 • potres,
 • zemeljski plaz,
 • snežni plaz,
 • demonstracij ali manifestacij,
 • padca zračnega vozila,
 • zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb,
 • poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči ponesrečencem v nesreči,
 • namernega poškodovanja zavarovanih stvari, zaradi preprečitve večje škode,
 • poplava.

Poleg polnega kasko zavarovanja je možno skleniti tudi delni avtomobilski kasko – zavarovanje proti določenim tveganjem.

Tveganja so razvrščena v kombinacije, na podlagi katerih ob sklenitvi zavarovanja določimo obseg zavarovalnega kritja.

Kombinacija kraja krije škodo, nastalo zaradi:

•  tatvin, vlomske ali roparske tatvine, ropa ter protipravnega odvzema vozila,

•  tatvine različnih delov vozil, če so v času tatvine pritrjeni ali zaklenjeni na vozilu,

•  posledic prometne nesreče, nastale po izvršeni tatvini ali ropu in protipravnemu odvzemu vozila.

Kombinacija parkirišče krije škodo, nastalo zaradi:

•   poškodovanja ali uničenja parkiranega osebnega vozila, ki je nastalo z dotikom neznanega motornega vozila,

•   strešnih snežnih plazov, ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s stavb

Kombinacija steklo krije škodo, nastalo zaradi:

•    razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na vozilu (vetrobransko steklo, zadnje steklo, stranska stekla, steklena streha).

Kombinacija svetlobna telesa in ogledala krije škodo, nastalo zaradi:

•    razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih svetlobnih teles (vključno z ohišjem, steklom in žarnicami),

•    razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih vzvratnih ogledal (vključno z ohišjem).

Kombinacija divjad krije škodo, nastalo zaradi:

•    neposrednega dotika divjadi ali domačih živali med vožnjo.

Kombinacija steklo, svetlobna telesa in ogledala ter divjad krije škodo, nastalo zaradi:

•    razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na vozilu,

•    razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih svetlobnih teles,

•    razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih vzvratnih ogledal,

•    škode, nastale na vozilu med vožnjo z neposrednim dotikom divjadi ali domačih živali.

Kombinacija nadomestno vozilo krije:

Stroške za uporabo nadomestnega osebnega vozila, če je bilo zavarovančevo vozilo uničeno ali poškodovano zaradi katere koli nevarnosti polnega kaska ali nevarnosti delnega kaska.

Kombinacija požar krije škodo, nastalo zaradi požara, direktnega udara strele, eksplozije, viharja, toče, zemeljskega plazu, snežnega plazu, padca zračnega vozila ter manifestacij in demonstracij.

Kombinacija kraja ključev in registrskih tablic krije škodo, nastalo zaradi:

 • menjave ključavnic na vozilu,
 • pridobitve nove (enake) registrske tablice ali
 • pridobitve novih (duplikat) osebnih dokumentov zavarovanca, med katere uvrščamo osebno izkaznico, zdravstveno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje.